Ратнівська селищна рада
Ратнівська територіальна громада
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення селищної ради 
від 22.01.2021 року № 4/27

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ «Центр надання адміністративних послуг»
Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради

1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради (далі – Центр, ЦНАП) є структурним підрозділом Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради, в якому надаються адміністративні послуги згідно визначеного Переліку.
2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Ратнівською селищною радою (далі – Рада).
3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ратнівської селищної ради та її Виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
4. Основні завдання Центру:

 1. організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
 2. спрощення процедури отримання адміністративних послуг і поліпшення якості їх надання;
 3. забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через Центр;
 4. державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 5. державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства;
 6. формування та ведення реєстру територіальної громади, реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;
 7. організація надання адміністративних послуг суб'єктам звернень безпосередньо або через адміністраторів, шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг і отримання суб’єктами господарювання документів дозвільного характеру;
 8. проведення державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до закону;
 9. вчинення відповідно до закону нотаріальних дій, які вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів;
 10. здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

5. Центр забезпечує надання адміністративних послуг безпосередньо або через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Радою. Цей перелік включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів і виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.
6. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (банківські, виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів тощо) суб’єктами господарювання, відбір яких здійснюється на конкурсній основі (критерії відбору – мінімізація матеріальних витрат і витрат часу суб’єкта звернення).
Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаної з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.
7. Працівники Центру призначаються на посаду та звільняються з посади селищним головою.
Штатна чисельність Центру визначається Радою.
8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора або у випадках передбачених законодавством – державного реєстратора (який здійснює функції адміністратора) чи представника суб’єкта надання адміністративних послуг.
9. Начальник відділу є керівником Центру. Керівник відповідно до завдань, покладених на Центр:

 1. здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;
 2. організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, визначення шляхів удосконалення й підвищення ефективності роботи Центру;
 3. розподіляє обов’язки між адміністраторами, державними реєстраторами, спеціалістами, координує їх діяльність, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків, розробляє та погоджує посадові інструкції працівників Центру;
 4. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників Центру;
 5. представляє інтереси Центру у відносинах з іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями за дорученням селищного голови;
 6. організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів;
 7. сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції селищному голові та Раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;
 8. розглядає скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів, державних реєстраторів, спеціалістів;
 9. може здійснювати функції адміністратора;
 10. надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
 11. приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
 12. видає або забезпечує надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
 13. забезпечує надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
 14. здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
 15. здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Основними завданнями адміністратора є:

 1. надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
 2. прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
 3. видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
 4. організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
 5. здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
 6. надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;
 7. складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
 8. розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

11. Адміністратор має право:

 1. безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
 2. погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;
 3. інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
 4. посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
 5. порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

12. Державний реєстратор у своїй роботі керується законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до яких:

 1. приймає документи та встановлює черговість розгляду поданих документів для державної реєстрації;
 2. перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів;
 3. перевіряєдокументи на наявністьпідстав для відмови у державнійреєстрації;
 4. під час проведення реєстраційних дій у випадках, передбачених законами України, обов’язково використовує відомості реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них, у тому числі відомості, що містять персональні дані особи, а також використовує відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів;
 5. перевіряє дійсність довіреності, нотаріально посвідченої відповідно до законодавства України, за допомогою Єдиного реєстру довіреностей;
 6. перевіряє використання спеціальних бланків нотаріальних документів, на яких викладені документи, що подаються для здійснення реєстраційних дій, за допомогою Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів;
 7. проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;
 8. веде Єдиний державний реєстр;
 9. веде реєстраційні справи;
 10. встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:
 • відповідність обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом;
 • відповідністьповноважень особи, яка подаєдокументи для державноїреєстрації прав;
 • відповідністьвідомостей про речові права на нерухомемайно та їхобтяження, щомістяться у Державному реєстрі прав, відомостям, щомістяться у поданих/отриманих документах;
 • наявністьобтяжень прав на нерухомемайно;
 • наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;
 1. перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;
 2. під час проведеннядержавноїреєстрації прав, щовиникли в установленномузаконодавством порядку до 1 січня 2013 року, а такожпід час проведеннядержавноїреєстрації прав, якінабуваються з прав, щовиникли в установленномузаконодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов’язковозапитуєвідорганіввлади, підприємств, установ та організацій, яківідповідно до законодавства проводили оформлення та/абореєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленномузаконодавством порядку копіїдокументівтощо), необхідну для такоїреєстрації, у разівідсутності доступу до відповіднихносіївінформації, щомістятьвідомості, необхідні для проведеннядержавноїреєстрації прав, чи у разівідсутностінеобхіднихвідомостей в єдиних та державнихреєстрах, доступ до якихвизначено  Законом, та/або у разі, якщовідповіднідокументи не булиподанізаявником, крімвипадків, коли державнареєстрація прав, похіднихвід права власності, здійснюється у зв’язкуізвчиненнямнотаріальноїдії та такідокументибулинадані у зв’язку з вчиненнямтакоїдії.
 3. під час проведення реєстраційних дій обов’язково використовує відомості Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру дозвільних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, а також відомості інших реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них чи у порядку інформаційної взаємодії з Державним реєстром прав, у тому числі відомості, що містять персональні дані особи;
 4. відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості про речові права на нерухоме майно та їх обтяження;
 5. присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єктунерухомого майна у випадках, передбачених Законом;
 6. виготовляє електронні копії документів, поданих у паперовій формі, та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);
 7. формує за допомогою Державного реєстру прав документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;
 8. формує реєстраційні справи у паперовійформі;
 9. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

Державний реєстратор має право:

 1. отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності матеріали та інформацію, необхідні для виконання посадових обов’язків.
 2. інформувати начальника Відділу про стан роботи з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрації нерухомого майна, також вносить пропозиції щодо її вдосконалення.
 3. погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою одержання документів без залучення суб’єкта звернення.
 4. вносити пропозиції начальнику Відділу щодо вдосконалення і покращення роботи.

13. Основними завданнями спеціаліста з питань формування та ведення реєстру територіальної громади: 

 1. реєстрація місця проживання/перебування фізичних осіб та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;
 2. формування та ведення реєстру територіальної громади;
 3. підготовка відомостей з інформацією щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб для передачі органам виконавчої влади у передбачених законом випадках;
 4. може виконувати функції адміністратора Центру.

14. Спеціаліст Центру:

 1. виконує повноваження із забезпечення діяльності Центру згідно з посадовою інструкцією;
 2. може виконувати функції адміністратора.

15. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.
16. З метою забезпечення зручних і доступних умов отримання послуг за рішенням Ради у громаді можуть бути створені віддалені робочі місця адміністраторів, які надають адміністративні послуги відповідно до затвердженого Радою Переліку адміністративних послуг.
До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства.
17. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. 
Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.
Конкретний режим роботи Центру, зокрема дні та години прийому суб’єктів звернення, визначаються відповідно до законодавства Радою.
18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок місцевого бюджету, а також з інших джерел дозволених законодавством.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь