Ратнівська селищна рада
Ратнівська територіальна громада
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Регламент роботи Ратнівської селищної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сесії Ратнівської 
селищної ради
15 грудня 2020 року № 2/3


Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи Ратнівської селищної ради 

РОЗДІЛ І


Загальні положення
Ратнівська селищна рада (надалі по тексту даного Регламенту – “рада”) є органом місцевого самоврядування, що представляє Ратнівську селищну об’єднану територіальну громаду, здійснює від її імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України.
Стаття 1. Ратнівська селищна рада, як представницький орган місцевого самоврядування, селищний голова, виконавчі органи ради діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими чинними законами України.
Стаття 2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами України, цим регламентом та іншими рішеннями ради.
Стаття 3. Регламент ради (надалі по тексту - Регламент) передбачає порядок скликання сесії ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесій та інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії.
Стаття 4. Рішення ради у відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації» розміщуються на інформаційному стенді селищної ради, оприлюднюються на офіційному веб-сайті селищної ради в мережі Інтернет, а рішення, які мають нормативно-правовий характер, - також шляхом оприлюднення в місцевих ЗМІ.
Стаття 5. Інформація підлягає обов’язковому оприлюдненню не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.
Стаття 6. Засідання ради проводиться на засадах гласності та відкритості. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.
Стаття 7. Рада може утворювати тимчасові контрольні комісії відповідно до ст. 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

РОЗДІЛ ІІ


Офіційний веб-сайт ради
Стаття 8.
Офіційний веб-сайт селищної ради створений з метою найбільш повного та оперативного інформування територіальної громади, потенційних гостей громади і всіх зацікавлених осіб про діяльність селищної ради, її виконавчих органів та їх посадових осіб.
Стаття 9. Супроводження офіційного веб-сайту ради покладається на відповідні виконавчі органи ради.
Стаття 10. Порядок інформування громадськості про діяльність селищної ради, її виконавчих органів та їх посадових осіб, а також перелік інформації, що підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному веб-сайті та терміни подання (актуалізації) такої інформації визначається селищним головою, його заступниками, керуючим справами, а також цим Регламентом. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті селищної ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань.

РОЗДІЛ ІІІ


Організація роботи селищної ради
Стаття 11.
Діяльність селищної ради здійснюється відповідно до плану, який затверджуються радою на рік (півріччя) і в десятиденний строк доводиться до відома зацікавлених організацій і службових осіб. План роботи визначає головні напрями діяльності селищної ради і її органів, а також організаційні форми вирішення поставлених завдань, містить перелік основних організаційно-масових заходів.
Стаття 12. Депутати, члени виконкому завчасно до закінчення поточного року подають для включення до плану роботи селищної ради на наступний рік перелік питань, які вони вважають за необхідне розглянути на її засіданнях.
Стаття 13. Організація виконання плану покладається на постійні комісії та секретаря ради. Пропозиції про уточнення або зміни плану роботи селищної ради розглядаються радою на вимогу депутатів та постійних комісій.

РОЗДІЛ ІV


Сесія селищної ради
Стаття 14.
Засідання ради розпочинається у визначений головуючим час і проводиться з перервами по 15 хвилин через кожні дві години роботи. Сесія відкривається і закривається Державним гімном України. Рада може встановлювати інший порядок роботи. Перед кожним засіданням проводиться реєстрація депутатів.
Стаття 15. Перша сесія новообраної селищної ради скликається Ратнівською селищною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради, за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу Ради, її відкриває і веде голова селищної територіальної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та селищного голови і визнання їх повноважень. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного селищного голови відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.
Стаття 16. Наступні сесії ради скликаються селищним головою у відповідності до п. 5 ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Стаття 17. У разі немотивованої відмови селищного голови, або неможливості його скликати сесію Ради, сесія скликається у відповідності до п. 6 – 10 ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Стаття 18. Розпорядження селищного голови чи пропозиції (у випадках, передбачених ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні") про скликання та порядок денний сесії ради доводяться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Мотивовані пропозиції про скликання сесії ради, підписані ініціаторами, подаються селищному голові із зазначенням питань та проєктами документів, розгляд яких пропонується.
Стаття 19. Сесію відкриває селищний голова, а у випадку, передбаченому статтею 17 Регламенту, сесію відкриває секретар ради, або за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде засідання за рішенням ради один з депутатів ради.
Стаття 20. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
Стаття 21. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися селищним головою, постійними комісіями, депутатами, секретарем ради, виконавчим комітетом, або  старостами.
Стаття 22. Протоколи сесій ради підписуються особисто селищним головою та секретарем ради. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії селищної ради.
Стаття 23. Позачергова сесія скликається за пропозиціями селищного голови, секретаря ради або третини депутатів від загального складу селищної ради. Обґрунтовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради подаються селищному голові із зазначенням питань та проєктами документів, розгляд яких пропонується.
Стаття 24. Розпорядження селищного голови про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів та населення не пізніше як за три дні до її відкриття із зазначенням часу і місця проведення сесії, питань, які пропонуються винести на розгляд ради. У виняткових випадках розпорядження про її скликання доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за день до сесії. За зверненням депутат має право ознайомитись з проєктами рішень питань порядку денного.

РОЗДІЛ V


Порядок денний сесії
Стаття 25.
Порядок денний сесії формує селищний голова відповідно до:
− затвердженого Радою календарного плану роботи Ради;
− пропозицій виконавчого комітету, внесених не пізніше 14 днів до початку сесії або пленарного засідання через секретаря Ради;
 − пропозицій, внесених у порядку місцевих ініціатив та громадських слухань, не пізніше як за 14 днів до початку сесії або пленарного засідання;
 − пропозицій депутатських груп (фракцій), постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатів, внесених не пізніше як за 14 днів до початку сесії або пленарного засідання.
Стаття 26. Проєкти рішень селищної ради готуються за дорученнями селищного голови, депутатів, постійних комісій виконавчими органами селищної ради, а також іншими суб’єктами нормотворчої ініціативи.
Стаття 27. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до проєкту порядку денного сесії, подаються секретарю ради не пізніше ніж за 14 днів до пленарного засідання з проєктом рішення, яке пропонується прийняти з цього питання. Проєкти рішень повинні пройти візування юридичного відділу, профільного заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, інших зацікавлених осіб, секретаря ради та мають бути підписані посадовою особою, яка готує даний проєкт рішення. Завізовані проєкти рішень подаються секретарю ради і доводяться до депутатів з метою попереднього обговорення їх в постійних комісіях ради.
Стаття 28. Пропозиції до порядку денного, внесені пізніше строку, вносяться на розгляд ради після обговорення профільною постійною комісією ради.
Стаття 29. Порядок денний, винесений на розгляд ради, береться за основу, обговорюється депутатами і після внесення змін і доповнень до нього приймається рішенням ради в цілому. Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж в ньому передбачено, відкладатися чи виключатися з порядку денного за пропозицією селищного голови.
Стаття 30. Проєкт рішення друкується на відповідному бланку встановленої форми та повинен містити: - вказівку на те, що документ є проєктом; - назву проєкту; - перелік осіб, з якими погоджується проєкт рішення; - інформацію про виконавця із зазначенням прізвища, ініціалів та посади; - преамбулу з посиланням на відповідні законодавчі акти з позначенням номерів статей, частин, пунктів і підпунктів та посиланням на звернення або інші документи, які стали підставою для прийняття рішення, а також із зазначенням мети прийняття запропонованого проєкту рішення; - зміст (постановляюча частина, що складається з пунктів, підпунктів); - порядок введення в дію рішення (в разі необхідності); - орган чи посадову особу, на яку покладається організація виконання рішення; - назву постійної комісії ради або посадову особу, на яку відповідно покладається контроль за виконанням рішення; - термін інформування про хід виконання рішення (в разі необхідності).
Стаття 31. Оформлення проєктів рішень повинно відповідати вимогам Інструкції з діловодства в Ратнівській селищній раді та її виконавчих органах, затвердженій відповідним розпорядженням селищного голови.
Стаття 32. До проєкту рішення в обов'язковому порядку додаються первинні документи, як підстава для підготовки проєкту рішення.
Стаття 33. Персональну відповідальність за підготовку проєктів рішень та формування первинних документів до них несуть ініціатори та розробники проєктів рішень.
Стаття 34. Доповнення до проєкту рішення готуються та погоджуються безпосереднім виконавцем рішення та підписуються керівником відповідного виконавчого органу ради, до відання якого віднесено питання.
Стаття 35. Проєкт рішення, після погодження всіма, визначеними цим Регламентом особами, погоджується секретарем ради.
Стаття 36. Безпосередній виконавець рішення повинен в повній мірі володіти інформацією щодо внесених ним на розгляд ради питань, а присутність на засіданні постійних комісій керівника відповідного виконавчого органу ради, до відання якого віднесено питання, з якого запропоновано проєкт рішення є обов’язковою лише в разі, якщо виконавець не в змозі надати відповідні пояснення або якщо надані ним пояснення не влаштовують членів відповідної постійної комісії.
Стаття 37. Контроль за підготовкою проєктів рішень на розгляд ради, обговоренням на засіданнях постійних комісій ради, їх доопрацюванням, належним станом ведення діловодства та обліку покладається на секретаря ради.
Стаття 38. Проєкти регуляторних актів у сфері господарської діяльності подаються з пакетом документів відповідно до законодавства України.
Стаття 39. Після отримання проєктів рішень і матеріалів до них, їх доопрацювання, апарат ради передає всі матеріали разом з переліком питань на розгляд секретарю ради.
Стаття 40. Секретар ради контролює своєчасність подання документів на розгляд та перевіряє їх наявність і правильність оформлення.
Стаття 41. У разі порушення встановленого порядку підготовки документів до розгляду селищною радою секретар ради доповідає про це селищному голові, який вирішує, чи буде це питання розглядатися на засіданні, чи буде зняте з порядку денного.
Стаття 42. Проєкти рішень разом з іншими матеріалами розглядаються на засіданнях постійних комісій селищної ради для вироблення висновків і рекомендацій.
Стаття 43. Проєкт порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог цього розділу, обговорюється і затверджується в цілому більшістю від загальної кількості обраних депутатів.


РОЗДІЛ VІ


Засідання селищної ради
Стаття 44. Засідання ради відкриває, веде і закриває селищний голова або секретар ради чи депутат ради, який за дорученням депутатів головує на засіданні. Пленарне засідання ради відбувається в наступному порядку:
1) реєстрація депутатів;
2) вступне слово головуючого про відкриття сесії ради;
3) затвердження порядку денного та регламенту роботи сесії;
4) відведення 30 хвилин для депутатських звернень та запитів;
5) вирішення процедурних питань проведення сесії;
6) обговорення питань порядку денного та голосування по них;
7) закриття сесії або пленарного засідання.
Стаття 45. Головуючий на пленарному засіданні ради: - відкриває, веде та закриває засідання, оголошує перерви в засіданнях ради; - вносить на обговорення проєкти рішень, оголошує повну назву рішень та ініціаторів внесення питання, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії; - оголошує списки осіб, які записалися для виступу; - надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного доповідача; - створює рівні можливості депутатам, депутатським групам та фракціям для участі в обговоренні питань; - ставить питання на голосування, оголошує його результати; - робить офіційні та інші повідомлення; - забезпечує порядок в залі засідання ради; - забезпечує дотримання Регламенту ради всіма присутніми на засіданні; - здійснює інші повноваження, передбачені Регламентом.
Стаття 46. Для організації пленарного засідання головуючий на засіданні має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиція селищного голови (або головуючого на засіданні) ставиться на голосування першою. Інші пропозиції з процедурних питань організації пленарного засідання, внесені депутатами, депутатськими групами, постійними чи тимчасовими контрольними комісіями ставляться на голосування в порядку поступлення до секретаря.
Стаття 47. У разі необхідності, на засідання ради або постійних комісій запрошуються керівники, спеціалісти та працівники виконавчих органів ради, керівники або представники комунальних підприємств та установ селищної ради, представники підприємств, установ, громадських та релігійних організацій, які розташовані на території селища, представники правоохоронних органів. На засіданні ради можуть бути присутніми представники засобів масової інформації.
Стаття 48. На засіданнях ради мають право бути присутніми народні депутати України, депутати обласної та районної ради, керівники правоохоронних органів, а також представники преси, телебачення і радіо, а також члени територіальної громади. При необхідності на засідання ради запрошуються керівники структурних підрозділів селищної ради, представники органів виконавчої влади, політичних партій, громадських об’єднань, трудових колективів, члени територіальної громади, а також інші особи в залежності від обговорюваного питання. Запрошені повинні утримуватись від публічних проявів свого ставлення до питань, які розглядаються радою або постійною комісією. У разі порушення порядку за розпорядженням головуючого вони можуть позбавлятися права бути присутніми на засіданні.
Стаття 49. Головуючий на засіданні надає слово для виступу і стежить за дотриманням встановленого порядку роботи, надає слово для оголошення запитів, заяв і довідок, ставить пропозиції на голосування. Після закінчення голосування і встановлення результатів голосування голова лічильної комісії  (член лічильної комісії) оголошує його результати. Після чого головуючий оголошує результат по прийняттю рішення.
Стаття 50. Якщо після припинення обговорення один з депутатів наполягає на виступі і його підтримує не менш як половина депутатів, йому надається до 3 хвилин. Таких виступів може бути не більше двох з одного питання.
Стаття 51. Виступи на пленарному засіданні відбуваються тільки з дозволу головуючого.
Стаття 52. Селищний голова та секретар ради отримують слово для виступу поза чергою.
Стаття 53. При обговоренні з одного питання депутат має право взяти слово не більше як двічі. Це обмеження не стосується доповідача з даного питання. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги.
Стаття 54. Запитання формулюються депутатом коротко і чітко. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Депутатам, які виступають у дебатах, запитання не ставляться.
Стаття 55. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії селищної ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються селищною радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та селищній раді.
Стаття 56. Після припинення обговорення перед голосуванням доповідач та співдоповідач мають право на заключне слово до 5 хвилин кожний.
Стаття 57. Всі пропозиції, що надійшли при розгляді питання порядку денного, та зміни і доповнення до проекту ставляться на голосування в порядку надходження, якщо депутат не знімає їх перед голосуванням.
Стаття 58. Після розгляду всіх питань порядку денного розглядаються питання розділу "Різне".
Стаття 59. Забезпечує роботу ради під час сесії апарат ради.
Стаття 60. Апарат ради: проводить реєстрацію депутатів та запрошених; проводить реєстрацію заяв, депутатських запитів та запитань; веде протокол засідання сесії; веде облік виступаючих на сесії; проводить реєстрацію заяв, повідомлень, пропозицій постійних або тимчасових комісій, депутатських груп та розповсюдження їх як офіційних документів сесії.
Стаття 61. Пленарні засідання ради проводяться у сесійній залі державною мовою. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого, або виїзного засідання ради.
Під час проведення сесійних засідань ради ведеться відеофіксація. Відеозапис засідання підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті ради протягом п’яти робочих днів з дня проведення сесії.

РОЗДІЛ VIІ


Лічильна комісія
Стаття 62. Для підрахунку голосів депутатів при поіменному голосуванні створюється лічильна комісія як правило з трьох депутатів ради.
Стаття 63. Поіменне голосування відбувається шляхом оголошення головуючим в алфавітному порядку прізвища, ім’я та по-батькові депутата селищної ради і оголошення особисто названим депутатом своєї позиції відносно питання, що голосується, проголошенням вголос одного зі слів: “за”, “проти” або “утримався”. Лічильна комісія встановлює результати голосування та надає їх головуючому для оголошення.
Стаття 64. Лічильні комісії обираються Радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого. Лічильна комісія не може складатись тільки з членів однієї депутатської групи, фракції. Підрахунок голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим.
Стаття 65. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито, крім випадків таємного голосування.
Стаття 66. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

РОЗДІЛ VІІІ


Прийняття рішень
Стаття 67. Рада в межах своїх повноважень приймає рішення.
Стаття 68. Після обговорення рішення ради приймається на пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Обговорення питань порядку денного проходить в наступному порядку:
1) оголошення головуючим питання, що розглядається, із зазначенням доповідачів та співдоповідачів;
2) виступ доповідача, співдоповідача;
3) запитання до доповідача, співдоповідачів;
4) обговорення питання;
5) заключне слово доповідача і співдоповідачів; 
6) прийняття рішення шляхом поіменного голосування.
Стаття 69. Обговорення питань порядку денного проводиться в порядку поступлення заяв депутатів, депутатських груп, фракцій, постійних чи тимчасових контрольних комісій про надання слова у дебатах, які здійснюються за допомогою системи електронного голосування до моменту оголошення головуючим початку обговорення. Депутати, які бажають скористатися правом на запитання до доповідача чи співдоповідачів, повинні зареєструватися.  Запитання задаються в порядку реєстрації. Депутат, який зареєструвався для запитання, вправі уступити своє право іншому депутату зі складу фракції, до якої він належить - за власним вибором, навіть тому, який не зареєструвався для запитання. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається селищний голова, якщо він брав участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.
Стаття 70. Рішення ради приймається відкритим поіменним голосуванням, або бюлетенями (при проведенні таємного голосування). Про застосування таємного голосування, радою приймається окреме рішення.
Відкрите поіменне голосування здійснюється:
- за допомогою програмно-технічного комплексу системи електронного голосування «Голос» з фіксацією результатів голосування;
Після закінчення кожного голосування за допомогою системи електронного голосування «Голос» результати голосування висвітлюються на інформаційному табло та оголошуються головуючим на пленарному засіданні.
Результати поіменного голосування, зафіксовані системою електронного голосування «Голос», роздруковуються та підписуються членами лічильної комісії:
- у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою системи електронного голосування «Голос» поіменне голосування відбувається шляхом оголошення головуючим в алфавітному порядку прізвища, ім’я та по-батькові депутата селищної ради і оголошення особисто названим депутатом своєї позиції відносно питання, що голосується, проголошенням вголос одного зі слів: «за», «проти» або «утримався». Лічильна комісія встановлює результати голосування та надає їх головуючому для оголошення.
Стаття 71. Після встановлення лічильною комісією результатів поіменного голосування, головуючий на сесії оголошує результати голосування і повідомляє про те, чи прийнято проєкт (пропозицію), чи його відхилено. Рішення з питань «Різне» не приймаються, в разі необхідності, головуючим дається протокольне доручення.
Стаття 72. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках: - обрання за пропозицією селищного голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради; - прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень селищного голови; - в інших випадках за рішенням ради.
Стаття 73. При таємному голосуванні всім депутатам ради, присутнім на сесії, видаються бюлетені для голосування. Кожному депутату видається один бюлетень. Депутати здійснюють своє право на голосування особисто. Рада забезпечує умови всім депутатам для таємного голосування. При підрахунку голосів лічильна комісія визнає недійсними бюлетені: - невстановленої форми; - в яких голосуючий відмітив дві і більше кандидатури на посаду, стосовно якої проводиться таємне голосування; - в яких не поставлено жодної позначки; - з яких не випливає волевиявлення голосуючого.
Стаття 74. За результатами таємного голосування складається протокол, який підписується всіма членами лічильної комісії. У разі незгоди з рішенням лічильної комісії, кожен член комісії має право на занесення до протоколу власної окремої думки. Голова комісії доводить до відома депутатів результати голосування, а також, за наявності, окремі думки членів комісії. У разі виявлення порушень чи помилок в організації таємного голосування за рішенням ради призначається повторне голосування. Рада не затверджує результати голосування, а голосування проводиться повторно, якщо: - кількість проголосованих бюлетенів більше, ніж зареєстрованих у залі депутатів; - рішенням лічильної комісії визнано недійсними більше однієї третини бюлетенів, що взяли участь у голосуванні.
Стаття 75. Протоколи сесії ради, прийняті нею рішення підписуються селищним головою, у разі його відсутності – секретарем ради, а також депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні протягом десяти днів.
Стаття 76. Рішення ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено селищним головою і внесено на повторний розгляд ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.
Стаття 77. Рішення ради нормативно-правового характеру, не пізніш як у 15-денний строк після їх прийняття і підписання у встановленому порядку підлягають оприлюдненню.
Стаття 78. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. Рішення селищної ради, які не мають загального значення чи нормативного характеру надсилаються відповідним виконавцям, на яких поширюється їх дія. Такі рішення набувають чинності після їх прийняття і підписання, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення їх в дію. Рішення селищної ради про призначення відповідно до законодавства на посади і звільнення з посад набирають чинності з моменту їх прийняття.
Стаття 79. Рішення ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

РОЗДІЛ ІХ


Порядок надання слова
Стаття 80. Для доповідей на сесіях ради надається до 20 хвилин, для співдоповідей - до 10 хвилин; для виступів у дебатах, а також для заключного слова - до 5 хвилин; - для повторних виступів, виступів з пропозиціями по кандидатурах, під час обговорення проектів рішень - до 5 хвилин; - для виступів з процедурних питань, заяв, запитань, повідомлень та довідок - до 3 хвилин. В окремих випадках головуючим, або за згодою ради, тривалість виступу може бути продовжено.
Стаття 81. Головуючий на засіданні сесії надає слово депутатам з дотриманням черговості їх надходження. Головуючий або рада може змінити порядок надання слова. Слово з процедурних питань надається депутатам позачергово, але не більше ніж один виступ від кожної фракції. Головуючий може надати слово депутату і на його усне прохання. Голови постійних комісій, депутатських груп та фракцій мають право на виступ на загальних підставах.
Стаття 82. Промовець у своєму виступі не повинен використовувати закликів до незаконних, насильницьких дій, грубих, некоректних висловів, має дотримуватись депутатської етики, з повагою ставитись до думок та висловів інших депутатів. У разі порушення цих вимог, та у випадку, коли промовець відходить від обговорюваної теми, чи не дотримується Регламенту, після попередження головуючого він може бути позбавлений слова. Депутат не може брати слово без дозволу головуючого.
Стаття 83. Питання доповідачам (співдоповідачам) можуть задаватись як письмово, так і усно. Запитання формулюють коротко і чітко. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Після обговорення доповідачі і співдоповідачі мають право на заключне слово.

РОЗДІЛ Х


Порядок голосування пропозицій
Стаття 84. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні ставить його на голосування.
Стаття 85. Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами, по мірі необхідності оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішення. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, внесені депутатами в ході обговорення питання, пропозиції подаються головуючому у письмовій чи усній формі із зазначенням ініціатора. Пропозиції селищного голови  на голосування ставляться першими.
Стаття 86. Якщо пропозиція, поправка сформульовані не чітко, головуючий на засіданні уточнює в ініціатора запропонований ним текст пропозиції чи поправки і ставить на голосування. Головуючий відмовляє ініціатору пропозиції чи поправки у постановці на голосування запропонованої ним пропозиції чи поправки, якщо вона не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений селищною радою текст. Якщо поправка чи пропозиція була відхилена поточною сесією ради, то повторне винесення цієї поправки чи пропозиції на розгляд поточної сесії ради забороняється.
Стаття 87. У разі, коли дві або більше пропозиції, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, пропозиції ставляться на голосування в порядку їх поступлення.
Стаття 88. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена головуючим чи постійною комісією ради, то першою ставиться на голосування пропозиція, внесена головуючим.
Стаття 89. Перед внесенням пропозиції чи поправки на голосування оголошуються їх тексти та ініціатор.
Стаття 90. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результат.
Стаття 91. У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.
Стаття 92. Депутат має право вносити тільки по одній пропозиції по кожному із питань, які обговорюються на пленарному засіданні.
Стаття 93. Не вносяться пропозиції до порядку денного сесії, які не пройшли обговорення під час засідань постійних комісій.

РОЗДІЛ XІ


Дисципліна та етика на пленарних засіданнях
Стаття 94. На засіданнях ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій, принижувати честь і гідність інших депутатів, посадових і службових осіб. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів, або припинити його виступ. У разі повторного порушення дисципліни та етики головуючий може позбавити промовця права виступу на засіданні.
Стаття 95. Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ. Якщо промовець виступ не зупиняє головуючий може припинити його виступ, відключивши мікрофон. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого, мікрофон може бути відключено без попередження.
Стаття 96. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий, після винесення двох попереджень, позбавляє його слова.
Стаття 97. Під час засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам та перешкоджати викладенню або сприйманню виступу. Головуючий продовжує час для виступу промовця на термін, на який виступ промовця переривався, якщо це не пов'язано із застосуванням до промовця заходів впливу, передбачених цим Регламентом.
Стаття 98. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом засідання головуючий може позбавити слова депутата до кінця засідання. Якщо депутат або група депутатів своїми діями унеможливлюють подальше проведення сесії, головуючий вправі оголосити позачергову перерву у засіданні на термін до 30 хвилин або щодо видалення останнього з зали засідань.

РОЗДІЛ XІІ


Депутат селищної ради
Стаття 99. Депутат селищної ради є повноважним і рівноправним членом ради-представницького органу місцевого самоврядування. Повноваження депутата селищної ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів селищною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата селищної ради.
Стаття 100. Депутат ради є представником інтересів територіальної громади, зобов’язаний виражати і захищати її інтереси, виконувати доручення виборців в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. Депутат ради наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності ради та її органів. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних та інших комісій ради, до яких його обрано.
Стаття 101. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків.
Стаття 102. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійних та інших комісій ради, до складу яких його обрано. Депутат зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданні ради та її органів, до яких його обрано. Депутат зобов’язаний брати участь у голосуванні, крім  випадків, коли рада приймає рішення щодо нього персонально.
Стаття 103. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
Стаття 104. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
Стаття 105. Депутат має право на депутатське звернення. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата селищної ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, розташованих на території об’єднаної громади, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції. Органи і посадові особи, до яких звернувся депутат селищної ради, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а у разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату селищної ради зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.
Стаття 106. Депутат селищної ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що вказані в статті 105 Регламенту органи та посадові особи повинні йому повідомити завчасно, але не пізніше як за п’ять календарних днів. Якщо депутат селищної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо вказані в статті 105 Регламенту органи та посадові особи ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 107 Регламенту.
Стаття 107. Депутат має право на запит. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата селищної ради до посадових осіб селищної ради і її органів, селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території громади.
Стаття 108. Депутатський запит може бути внесений депутатом селищної ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради до затвердження порядку денного в цілому у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Депутат має право особисто зачитати текст запиту на пленарному засіданні ради. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні селищної ради. Селищна рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата ради. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього селищній раді і депутату ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раду та депутата селищної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту.
Стаття 109. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради, або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів селищної ради, які внесли пропозиції чи висловлювання, а також раду. Рада та її виконавчі органи забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів селищної ради, схвалених радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях ради.
Стаття 110. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом селищної ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або надано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії і не обговорюється, рішення по ньому не приймається.
Стаття 111. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад", іншими нормативно-правовими актами, цим Регламентом.

РОЗДІЛ XIІІ


Постійні комісії ради
Стаття 112. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
Стаття 113. Постійні комісії утворюються радою на строк її повноважень у складі голови та членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Депутат може бути обраним до складу однієї постійної комісії.
Стаття 114. До складу постійних та інших комісій ради не можуть бути обрані селищний голова та секретар ради.
Стаття 115. Постійні комісії за дорученням ради, її голови або за власною ініціативою попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проєкти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
Стаття 116. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.
Стаття 117. Постійні комісії за дорученням ради, селищного голови, або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді підприємств, установ та організацій.
Стаття 118. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.
Стаття 119. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
Стаття 120. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.
Стаття 121. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань постійних комісій підписуються головою і секретарем комісії в 5-денний термін з дня їх проведення. Рішення про надання копій протоколів постійних комісій та виписок з них зацікавленим особам приймається головою постійної комісії, у разі його відсутності - заступником голови чи секретарем комісії.
Стаття 122. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
Стаття 123. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
Стаття 124. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
Стаття 125. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
Стаття 126. Організація роботи постійних комісій визначається Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

Розділ ХІV


Погоджувальна рада
Стаття 127. Погоджувальна рада є консультативно-дорадчим органом для вироблення узгоджених пропозицій і рекомендацій з основних питань діяльності селищної ради, координації роботи постійних комісій селищної ради, розгляду питань поточної роботи селищної ради в період між сесіями, та більш ефективної підготовки сесійних засідань селищної ради.
Стаття 128. Погоджувальна рада утворюється у складі селищного голови, секретаря селищної ради, голів постійних депутатських комісій ради та голів депутатських фракцій (груп). В разі відсутності когось із голів постійних комісій за їх дорученням у засіданні Погоджувальної ради беруть участь їх заступники.
Стаття 129. Погоджувальна рада підзвітна селищній раді і діє згідно з Регламентом Ратнівської селищної ради.
Стаття 130. Погоджувальна рада здійснює свою роботу в формі засідань. Засідання Погоджувальної ради є правомочним за умови присутності на ньому не менше 2/3 від її складу та протоколюється. Організація роботи Погоджувальної ради покладається на секретаря селищної ради. Засідання Погоджувальної ради скликаються секретарем ради перед пленарним засіданням. Засідання Погоджувальної ради як правило проводиться за два дні до проведення засідання ради.
Стаття 131. Засідання Погоджувальної ради веде селищний голова, а у разі його відсутності секретар ради. Рішення Погоджувальної ради приймаються більшістю голосів членів Погоджувальної ради.
Стаття 132. Погоджувальна рада:
а) розглядає та погоджує пропозиції щодо проєктів порядку денного сесій та розкладу засідань селищної ради;
б) ініціює перевірку внесених до селищної ради проєктів нормативно-правових актів на їх відповідність вимогам Регламенту селищної ради щодо структури, викладу, змісту та оформлення;
в) вносить пропозиції щодо направлення проєктів на розгляд у комісії і депутатські фракції (групи), на наукову, юридичну та іншу експертизу, встановлення термінів для підготовки висновків, пропозицій та зауважень щодо нього;
г) розглядає пропозиції постійних депутатських комісій про готовність до розгляду в пленарному режимі проектів рішень сесій і приймає відповідне рішення;
д) розглядає питання про вжиття заходів для забезпечення присутності депутатів на пленарних засіданнях;
е) вирішує інші питання організації роботи селищної ради відповідно до Регламенту. 
Стаття 133. Повноваження Погоджувальної ради припиняються у разі дострокового припинення повноважень селищної ради.

РОЗДІЛ XV


Депутатські групи і фракції
Стаття 134. Добровільне об’єднання депутатів за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками є депутатською групою. Добровільне об’єднання депутатів на партійній основі є депутатською фракцією.
Стаття 135. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів, депутатська фракція- не менше ніж з двох. До складу депутатських фракцій можуть також входити інші депутати ради, які підтримують політичну спрямованість фракції. Всі інші депутати, що не входять до складу груп та фракцій – є позафракційними.
Стаття 136. Депутатські групи (фракції) можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до їх складу.
Стаття 137. Депутати ради, які входять до складу депутатських груп (фракцій), обирають особу, яка очолює депутатську групу (фракцію).
Стаття 138. Порядок роботи депутатської групи (фракції), умови вступу депутатів до депутатської групи (фракції), виходу з її складу та виключення визначаються самою депутатською групою (фракцією).
Стаття 139. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Депутат ради не може одночасно бути членом групи і фракції. Селищний голова і секретар ради не входять до складу жодної депутатської групи чи фракції.
Стаття 140. Кожна депутатська група (фракція) реєструється радою за письмовим поданням особи, яка очолює депутатську групу (фракцію), до якого додається підписане депутатами цієї групи (фракції) письмове повідомлення про сформування депутатської групи (фракції) із зазначенням:
- назви групи (фракції);
 -персонального складу групи (фракції) та партійної належності членів депутатської групи;
- депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію).
Стаття 141. Рішення про об’єднання депутатів ради у депутатську групу (фракцію), її кількісний та персональний склад і уповноважених представників доводиться до відома депутатів ради головуючим на пленарному засіданні. У такому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп (фракцій).
Стаття 142. Про зміни у складі депутатської групи чи фракції її повноважний представник повідомляє письмово головуючого. Повідомлення про зміни у складі обов’язково повинні бути підписані депутатами, які виявили бажання ввійти або вийти зі складу групи (фракції). Якщо зміни у персональному складі депутатської групи (фракції) пов’язані з виключенням депутата із групи (фракції), то повідомлення підписує тільки уповноважений представник депутатської групи (фракції).
Стаття 143. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, фракцій, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.
Стаття 144. Депутатські групи (фракції) проводять свої засідання відкрито і гласно. За рішенням депутатської групи (фракції) може проводитись закрите засідання.
Стаття 145. Діяльність депутатських груп (фракцій) припиняється: 1) у разі вибуття окремих депутатів ради зі складу депутатської групи, внаслідок чого її чисельність стає меншою за встановлену Регламентом; 2) у разі прийняття депутатами ради, які входять складу групи (фракції), рішення про розпуск депутатської групи (фракції); 3) після закінчення строку, на який депутати ради об’єднувалися в депутатські групи (фракції), або строку повноважень ради.
Стаття 146. Депутатські групи (фракції) мають право:
- на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
- об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;
- здійснювати інші права, передбачені Законами України.
Стаття 147. Жодна депутатська група (фракція) не має права виступати від імені територіальної громади та ради.

РОЗДІЛ XVІ


Тимчасові контрольні комісії ради
Стаття 148. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються із числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
Стаття 149. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
Стаття 150. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу даної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з їх роботою у тимчасовій контрольній комісії.
Стаття 151. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою звіту щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень селищної ради.


РОЗДІЛ XVIІ


Селищний голова
Стаття 152. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади і обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень селищного голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.
Стаття 153. Селищний голова очолює виконавчий комітет селищної ради, головує на його засіданнях.
Стаття 154. Селищний голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.
Стаття 155. Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення Ратнівською селищною (територіальною) виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень. Дострокове припинення повноважень селищного голови здійснюється відповідно до ст. 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Стаття 156. Селищний голова: - забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади п.п.1, п.4 ст.42, на території Ратнівської об’єднаної територіальної громади, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади; - організує в межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", роботу ради та її виконавчого комітету; - підписує рішення ради та виконавчого комітету; - вносить на розгляд ради пропозиції щодо: кандидатури на посаду секретаря ради; кількісного і персонального складу виконавчого комітету ради; структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету; - здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету; скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради; - забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально- економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, селищного бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання; - призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади та радою; - скликає загальні збори громадян за місцем проживання; - забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, ради, її виконавчого комітету; - є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою; - представляє селищну територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до чинного законодавства; - звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів; - укладає від імені об’єднаної територіальної громади, ради, виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради; - веде особистий прийом громадян; - забезпечує на території громади додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань; - здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів; - видає розпорядження в межах своїх повноважень.
Стаття 157. Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
Стаття 158. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед селищною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
Стаття 159. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради він зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Розділ XVIIІ


Секретар селищної ради
Стаття 160. Секретар селищної ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією селищного голови. Секретар ради є підзвітним, підконтрольним та відповідальним перед радою.
Стаття 161. Секретар ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочній час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.  Секретар ради: - у випадку, передбаченому частиною другою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження селищного голови; - скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради; - веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; - організовує підготовку сесій ради, питань, що виносяться на розгляд ради; - забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності; - за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій; - сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень; - забезпечує зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади селища, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку; - вирішує за дорученням селищного голови або ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.
Стаття 162. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

РОЗДІЛ XIХ


Виконавчий комітет селищної ради
Стаття 163. Виконавчим органом Ратнівської селищної ради є виконавчий комітет, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, селищного голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
Стаття 164. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад затверджується радою за пропозицією селищного голови.
Стаття 165. Виконавчий комітет ради утворюється у складі селищного голови, заступника (заступників) селищного голови, керуючого справами виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь, служб та інших виконавчих органів ради, інших осіб.
Стаття 166. До складу виконавчого комітету ради входить також за посадою секретар ради та старости.
Стаття 167. Очолює виконавчий комітет ради селищний голова.
Стаття 168. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконкому, а також для здійснення повноважень у інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, відповідно до чинного законодавства України.
Стаття 169. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісництва їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” для селищного голови.
Стаття 170. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, а з питань здійснення ним повноважень виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
Стаття 171. До складу виконавчого комітету ради не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.
Стаття 172. Виконавчий комітет здійснює свої повноваження в межах, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
Стаття 173. Селищна рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між виконкомом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та селищним головою в межах повноважень, наданих Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчим органам селищних рад.
Стаття 174. Рада у межах затвердженої нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів селищної ради. Організаційні засади реалізації повноважень виконавчих органів селищної ради щодо здійснення державної регуляторної політики визначаються Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними селищній раді, підпорядкованими її виконавчому комітету, селищному голові.
Стаття 175. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади селищним головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади та селищною радою.
Стаття 176. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються селищною радою.

РОЗДІЛ ХX


Спеціальні процедури
Стаття 177. Рада таємним голосуванням (бюлетенями) обирає на строк її повноважень секретаря ради з числа депутатів. Кандидатуру секретаря пропонує Раді селищний голова.
Стаття 178. Представлена кандидатура обговорюється на засіданні Ради. Якщо пропонується кілька кандидатур, то за процедурним рішенням Ради вони обговорюються на пленарному засіданні.
Стаття 179. Голова постійної комісії може бути у будь-який час відкликаний Радою. Вмотивовані пропозиції про відкликання голови постійної комісії Ради вносяться:
2.1 селищним головою;
2.2 секретарем Ради;
2.3 за рішенням відповідної постійної комісії Ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);
2.4 не менш як третиною депутатів від їх фактичної кількості;
2.5 за рішенням фракції, членом якої є даний депутат.
Стаття 180. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, Рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його компетенції. Рішення Ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.

РОЗДІЛ XХІ


Староста
Стаття 181. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, яка затверджується селищною радою, на строк її повноважень за пропозицією селищного голови.
Стаття 182. Завдання, права та обов’язки старости визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням, що затверджується Ратнівською селищною радою (Положення).
Стаття 183. Староста має право:
-    ініціювати перед постійними комісіями ради вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб;
-    має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях селищної ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села;
-    брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Ратнівської селищної ради, а також у засіданнях постійних та тимчасових комісій ради, на яких розглядаються питання, що безпосередньо або опосередковано зачіпають інтереси жителів населених пунктів відповідного села (сіл);
-    брати участь у підготовці проєктів рішень селищної ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного села (сіл);
-    інші права, визначені законодавством України та Положенням.

РОЗДІЛ ХХІІ


Прикінцеві положення
Стаття 184. Дотримання даного Регламенту є обов’язковим для всіх депутатів ради та селищного голови, відділів, управлінь, служб та інших виконавчих органів ради.
Стаття 185. Регламент роботи селищної ради приймається на пленарному засіданні не пізніш, як на другій сесії роботи ради.
Стаття 186. Регламент роботи ради є нормативним актом, який визначає порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання та затвердження посадових осіб селищної ради та виконавчого комітету Ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії ради з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.
Стаття 187. Цей Регламент діє на період повноважень селищної ради VІІІ скликання та до затвердження Регламенту ради наступного скликання.
Стаття 188. Даний Регламент може бути доповнений і змінений за рішенням ради. Зміни до Регламенту приймаються на пленарному засіданні ради, після розгляду їх профільною постійною комісією Ради, шляхом відкритого голосування і набирають чинності з моменту їх прийняття та підлягають розміщенню на офіційному веб-сайті селищної ради в мережі Інтернет.
Стаття 189. Регламент є обов'язковим до виконання всіма посадовими особами місцевого самоврядування та депутатами Ратнівської селищної ради.
Стаття 190. Порядок вирішення на сесії питань, не врегульованих цим Регламентом або законодавством, вирішується радою в кожному окремому випадку. Тлумачення положень Регламенту покладається на постійну профільну комісію із врахуванням висновків юридичного відділу селищної ради.
Стаття 191. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на постійну комісію з питань освіти, культури, депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, дотримання регламенту, законності, правопорядку, боротьби із злочинністю та у справах сім’ї, молоді та спорту, під час пленарних засідань - на головуючого на засіданні.

Секретар селищної ради                                                                                         Людмила ГАВРИЛЮК
 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь