Ратнівська селищна рада
Ратнівська територіальна громада
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Палій Алла Сергіївна - начальник відділу-головний бухгалтер

Лінчук Олександр Миколайович - головний спеціаліст з інформаційних технологій

Тарасюк Людмила Кирилівна - спеціаліст І категорії

Михалевич Тамара Михайлівна - провідний спеціаліст

Шмельов Віталій Геннадійович - водій

Ятчук Світлана Василівна - прибиральниця службових приміщень

Кирцика Валентина Сергіївна - прибиральниця службових приміщень

Опалювач 3 штатні одиниці

Завідувач господарством 1 штатна одиниця

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сесії Ратнівської
селищної ради
04 червня 2021 року № 8/43

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення
Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради

 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради (далі – відділ) є структурним підрозділом Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради.
2. Відділ утворюється для забезпечення фінансово-господарської діяльності Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради та є підзвітним та підконтрольним Ратнівській селищній раді, підпорядкованим Виконавчому комітету Ратнівської селищної ради,Ратнівському селищному голові.
3. Положення про відділ та зміни до нього затверджуються рішенням Ратнівської селищної ради.
4. Положенням регулюються напрями діяльності відділу, організації його роботи, основні завдання, функції, права та інші питання.
5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», нормативними актами Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, інструкціями, наказами Міністерства фінансів України, Головного управління державного казначейства України, рішеннями Ратнівської селищної ради та її Виконавчого комітету, розпорядженнями Ратнівського селищного голови , а також цим Положенням.
     
ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

1. Основними завданнями відділу є:
1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради та складання звітності;
2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
6) здійснення обліку та управління майном, що перебуває у власності Ратнівської  селищної ради;
7) формування переліку об’єктів, що є власністю Ратнівської селищної ради, підготовка проєктів рішень Ратнівської селищної ради, затвердження, внесення змін та доповнень;
8) забезпечення роботи з прийняття-передачі об’єктів власності Ратнівської селищної ради, підготовка відповідних актів;
9) організація проведення інвентаризації об’єктів власності Ратнівської  селищної ради, вжиття заходів щодо їх реєстрації;
10) підготовка матеріалів на розгляд селищної ради щодо передачі в оренду об’єктів, що перебувають у власності Ратнівської селищної ради;
11) підготовка укладення договорів з підприємствами, установами, організаціями про закріплення майна щодо об’єктів, безпосереднє управління якими здійснює Ратнівська селищна рада;
12) організація проведення незалежної оцінки майна, що перебуває у власності Ратнівської селищної ради у разі його відчуження, передачі в оренду;
13) відділом дотримуються вимоги законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності.
    
2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 
1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку з відображенням господарських операцій на підставі прийнятих до обліку первинних документів шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 року № 1203;
2) забезпечує тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця;
3) своєчасно складає та подає звіти до органів державної статистики, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Пенсійного фонду України, Державної податкової інспекції, управління Державного казначейства;
4) приймає від установ, для яких Виконавчий комітет Ратнівської селищної ради є головним розпорядником бюджетних коштів, фінансову та бюджетну звітність, аналізує ефективність використання ними бюджетних коштів;
5) проводить аналіз обсягів видатків за попередні роки, опрацьовує та подає до фінансового відділу Ратнівської селищної ради розрахункову потребу на наступний бюджетний рік, складає кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету та плани спеціального фонду місцевого бюджету, в разі необхідності внесення змін протягом бюджетного року та довідки про зміни до кошторису та плану асигнувань;
6) складає штатний розпис і розрахунки по Виконавчому комітеті Ратнівської селищної ради, проводить нарахування заробітної плати працівникам;
7) розробляє бюджетні програми та в межах покладених функціональних завдань, протягом року здійснює аналіз їх виконання, ефективність використання бюджетних коштів відповідно до напрямів діяльності бюджетних програм;
8) здійснює облік майна, що перебуває у власності Ратнівської селищної ради;
9) організовує роботу по передачі в оренду цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, рухомого та нерухомого майна;
10) здійснює за дорученням Ратнівської селищної ради інші повноваження, пов’язані з управлінням майном, що перебуває у власності Ратнівської селищної ради;
11) координує і надає методичну допомогу по веденню бухгалтерського обліку та здійснює поточний контроль за фінансовою діяльністю установ, для яких Виконавчий комітет Ратнівської селищної ради є головним розпорядником коштів, а саме:

 • дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
 • повнотою надходжень та витрачанням бюджетних коштів установ, для яких Виконавчий комітет Ратнівської селищної ради є головним розпорядником бюджетних коштів;
 • правильністю зарахування та використання власних надходжень установ, для яких Виконавчий комітет Ратнівської селищної ради є головним розпорядником бюджетних коштів;
 • веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку установам, для яких Виконавчий комітет Ратнівської селищної ради є головним розпорядником бюджетних коштів;

12) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;
13) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

 • використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
 • інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу. Кількість інвентаризацій у звітному році, дати їх проведення, перелік майна і зобов’язань, що підлягають інвентаризації визначаються розпорядженням Ратнівського селищного голови;

14) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;
15) забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності;
16) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
17) за дорученням керівництва аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду;
18) розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

ІІІ. ПРАВА ВІДДІЛУ

Відділ має право:
1.
Представляти Виконавчий комітет Ратнівської селищної ради в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.
2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу виконавчими органами Ратнівської селищної ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.
3. Одержувати від посадових осіб Ратнівської  селищної ради та установ, для яких Виконавчий комітет Ратнівської селищної ради є головним розпорядником бюджетних коштів, документи, звіти та інформацію необхідну для виконання покладених на відділ функцій.
4. Вносити Ратнівському селищному голові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

ІV. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

1. Відділ очолює начальник відділу – головний бухгалтер, який призначається на посаду і звільняється з посади Ратнівським селищним головою відповідно до чинного законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.
2. Начальник відділу – головний бухгалтер:

 • здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
 • розробляє для затвердження проєкт Положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;
 • вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
 • звітує перед Ратнівським селищним головою про виконання покладених на відділ завдань;
 • може входити до складу дорадчих органів Виконавчого комітету Ратнівської селищної  ради;
 • подає Ратнівському селищному голові пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством, посадових осіб відділу, присвоєння їм рангів посадових осіб місцевого самоврядування, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • забезпечує дотримання працівниками відділу Правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 • здійснює інші повноваження, визначені законом.

3. На посаду начальника відділу – головного бухгалтера призначається особа, яка має вищу  освіту (відповідного професійного спрямування) не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільно володіє державною мовою. Стаж роботи за фахом на керівних посадах на службі в органах місцевого самоврядування, на керівних посадах державної служби, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
4. Структура відділу і загальна чисельність його працівників затверджується в установленому законодавством порядку і повинна забезпечувати якісне виконання покладених на відділ завдань і функцій.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ


5.1. Персональну відповідальність за роботу відділу та виконання покладених на відділ завдань несе начальник відділу – головний бухгалтер.
5.2. Працівники відділу несуть відповідальність за несвоєчасне та неналежне виконання посадових обов’язків, передбачених цим Положенням та посадовими інструкціями, в порядку, визначеному чинним законодавством.
 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь