Ратнівська селищна рада
Ратнівська територіальна громада
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Сектор економіки, регіонального розвитку та залучення інвестицій Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради

Савлук Євген Петрович - завідувач сектору

Приймачук Микола Миколайович - головний спеціаліст

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Ратнівської селищної ради
від 04 червня 2021 року № 8/44

 

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор економіки, регіонального розвитку та залучення інвестицій 
Виконавчого комітету Ратнівської селищної  ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Сектор економіки, регіонального розвитку та залучення інвестицій Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради (далі – сектор) є підзвітним та підконтрольним Ратнівській селищній раді, підпорядковується її Виконавчому комітету та селищному голові. Контролює, координує та безпосередньо спрямовує діяльність сектору заступник селищного голови. 
1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, Бюджетним та Податковим кодексами України, постановами Верховної ради та Кабінету Міністрів України, рішеннями Ратнівської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями селищного голови та його заступників, цим Положенням.
1.3. Сектор утримується за рахунок коштів селищного бюджету.
1.4. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.
1.5. Сектор не є юридичною особою публічного права, не має самостійного балансу, рахунків в органах Казначейства, печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, не має власних бланків. 

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ СЕКТОРУ
Основними завданнями сектору є:
2.1. Реалізація повноважень виконавчого органу ради в сфері соціально-економічного та регіонального розвитку громади, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами. 
2.2. Розробка проєкту стратегії розвитку громади, стратегічного плану розвитку громади, програми соціально-економічного розвитку, інших планувальних документів у сфері своїх повноважень та подання їх на затвердження Ратнівської селищної ради.
2.3. Організація виконання стратегічних та поточних програм соціально-економічного та культурного розвитку громади.
2.4. Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку внутрішньої торгівлі та послуг.
2.5. Сприяння залученню інвестицій у економіку громади.
2.6. Реалізація проєктів співробітництва громад.
2.7. Підготовка проєктів для їх подання в Державний фонд регіонального розвитку, до програм та фондів, що реалізують міжнародну технічну допомогу в Україні. 
2.8. Реалізація державної політики розвитку підприємництва.
2.9. Аналіз стану і потреб дорожнього господарства комунальної власності і доріг загального користування місцевого значення на території громади, внесення пропозицій щодо його покращення.
2.10. Сприяння розвитку місцевого ринку транспортних послуг, координація роботи окремих видів транспорту, оптимізація мережі маршрутів перевезення пасажирів і вантажів у межах громади.

Сектор відповідно до повноважень покладених на нього:
2.11. Розробляє аналіз і прогнози комплексного економічного і соціального розвитку громади, сприяє створенню умов для ефективної роботи підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, що діють у громаді всіх форм власності.
2.12. Організовує розроблення проєкту стратегії розвитку громади, забезпечує координацію виконання стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання.
2.13. Розробляє програму соціально-економічного розвитку, організовує її виконання та інших планувальних документів в сфері своїх повноважень.
2.14. Визначає основні напрямки інвестиційної політики в громаді, розробляє заходи, спрямовані на залучення внутрішніх та зовнішніх  інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу громади.
2.15. Сприяє налагодженню зв’язків Ратнівської селищної ради в галузі інвестиційної діяльності, пропаганді інвестиційної привабливості селища та громади, цільовому пошуку та встановленню контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування.
2.16. Бере участь у визначенні пріоритетів соціально-економічного розвитку, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та готує селищному голові пропозиції, спрямовані на забезпечення економічної безпеки, сталого розвитку і детінізації економіки.
2.17. Здійснює моніторинг та сприяє виконанню регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.
2.18. Сприяє створенню умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території громади, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам підприємницької діяльності.
2.19. Бере участь у розробленні заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів.
2.20. Здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку сфери транспорту та дорожнього господарства.
2.21. Готує пропозиції щодо вдосконалення маршрутної мережі на міських і приміських автобусних маршрутах загального  користування, що не виходять за межі території громади.
2.22. Забезпечує організацію та проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території громади.
2.23. Надає пропозиції щодо формування плану (переліку об’єктів) будівництва, капітального, поточного ремонтів і утримання доріг комунальної власності та доріг загального користування місцевого значення на території Ратнівської громади.
2.24. Здійснює підготовку проєктів розвитку громади для подання на отримання фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, програм міжнародної технічної допомоги, подає пропозиції до проєктів розвитку регіону під час їх підготовки.
2.25. Здійснює моніторинг реалізації проєктів (програм), які фінансуються за рахунок державного та обласного бюджетів, коштів донорських організацій (в тому числі, міжнародної технічної допомоги). 
2.26. Розробляє заходи, спрямовані на залучення іноземних інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу території Ратнівської громади.
2.27. Розробляє та подає заявки на участь у грантових проєктах.
2.28. Співпрацює з розташованими на території громади інвесторами, власниками підприємств та установ, щодо залучення грошових інвестицій, благодійної допомоги та іншої підтримки Ратнівської територіальної громади.
2.29. Аналізує діяльність громадських організацій та інших інститутів громадянського суспільства, готує пропозиції щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних питань Ратнівської територіальної громади.
2.30. Аналізує стан і розробляє пропозиції щодо розвитку споживчого ринку товарів та побутових послуг, формування його інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування і побуту.
2.31. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції сектору.
2.32. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання селищному голові.
2.33. Розробляє проєкти рішень, розпоряджень з питань реалізації галузевих повноважень.
2.34. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
2.35. Документи, які готуються сектором з питань, що належать до його компетенції, погоджуються із галузевим заступником селищного голови.
2.36. Забезпечує виконання доручень селищного голови, заступників селищного голови та планів роботи сектору.
2.37. Здійснює інші повноваження, покладені на сектор відповідно до чинного законодавства.
 Сектор має право:
2.38. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
2.39. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів селищної ради, державної податкової служби, інших державних органів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, матеріали та інші документи, необхідні для роботи сектору.
2.40. Проводити переговори з міжнародними організаціями, іноземними підприємствами, підприємствами та організаціями інших регіонів України, підприємствами та організаціями громади з питань, які відносяться до компетенції сектору.
2.41. Інформувати селищного голову, депутатів Ратнівської селищної ради та Виконавчий комітет Ратніської селищної ради про стан та тенденції розвитку економіки та інвестиційної діяльності на території громади.
2.42. Скликати в установленому порядку, наради з питань, що належать до його компетенції.

ІІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАВІДУВАЧА СЕКТОРУ, ЙОГО ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ
3.1. Сектор очолює завідувач, якого призначає на посаду та звільняє з посади селищний голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
3.2. Завідувач сектору: 
1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;
2) подає на затвердження селищному голові Положення про сектор економіки, регіонального розвитку та залучення інвестицій;
3) розробляє та подає на затвердження селищному голові посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради;
5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи  сектору;
6) звітує перед селищним головою про виконання покладених на сектор  завдань та затверджених планів роботи;
7) може брати участь у засіданнях виконавчого комітету Ратнівської селищної ради;
8) представляє інтереси сектору у відносинах з іншими структурними підрозділами Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради;
9) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників  сектору;
10) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень  сектору;
11) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
12) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях сесії питань, що належать до компетенції сектору та розробляє проєкти відповідних рішень;
13) здійснює інші повноваження, визначені законом.

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЕКТОРУ
4.1. Персональну відповідальність за роботу сектору та виконання покладених на сектор завдань несе завідувач сектору.
4.2. Працівники сектору несуть відповідальність за несвоєчасне та неналежне виконання посадових обов’язків, передбачених цим Положенням та посадовими інструкціями, в порядку, визначеному чинним законодавством.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь